BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam.
(Đ/c: Xã Tân Quang-huyện Văn Lâm-Hưng Yên)

Trả lời công văn số 203/CV-ĐT2013 ngày 15/12/2013của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam về việc kéo dàithời gian gia hạn thời hạn nộp thuế do di dời địa điểm sản xuất kinh doanh đếnhết ngày 15/04/2014; về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ nay là Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính nay là Thông tưsố 128/2013/TT-BTC hướng dẫn về thời gian gia hạn nộp thuế thì trường hợp phảingừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quannhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh, thờigian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Vì vậy, đề nghị Công liên hệ trực tiếp với Cục Hảiquan TP.Hải Phòng để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HQ Tp. Hải Phòng (để chỉ đạo t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (13b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường