BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/BXD – HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH Daeyoung E&C Vina

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 2627/SKHĐT-ĐKĐT ngày 13/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHHDaeyoung E&C Vina. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêuđầu tư thành lập Công ty TNHH Daeyoung E&C Vina 100% vốn nước ngoài để cungcấp dịch vụ thi công xây dựng công trình nhà các loại; lắp đặt hệ thống điện,nước, điều hoà không khí, phòng cháy chữa cháy, thang máy, thang cuốn tự độngthuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư và LuậtDoanh nghiệp.

2. Chủ đầu tưlà Daeyoung End Co., Ltd được thành lập theo pháp luật Hàn Quốc có chức năngkinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tạiViệt Nam. Các tài liệu pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theoquy định.

3. Hoạt độngxây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanhnghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quyđịnh của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đềnghị quý Sở gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phươngđược biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xéttheo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh