VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 641/VPCP-QHQT
V/v chủ trương sử dụng ODA của Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho 02 dự án thí điểm về sản xuất điện gió và xử lý chất thải rắn y tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 238/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 01 năm 2010), về chủ trương sử dụng ODA của Chínhphủ Đan Mạch tài trợ cho 02 dự án thí điểm về sản xuất điện gió và xử lý chấtthải rắn y tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp chặtchẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địaphương liên quan sớm hoàn thiện đề cương Dự án thí điểm về sản xuất điện giótại tỉnh Ninh Thuận (hoặc tỉnh phù hợp), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phêduyệt danh mục Dự án trước tháng 5 năm 2010.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tếvà các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương xác định địa điểm và hoànthiện đề cương Dự án thí điểm về xử lý chất thải rắn y tế, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, phê duyệt danh mục Dự án trong Quý II năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc