BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6415/BNN-ĐMDN
V/v tạm ứng kinh phí để chi trả cho người lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

Kínhgửi: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên

Phúc đáp Công văn số 1100/TSVN-TCKTngày 09/12/2011 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc tạm ứng kinh phí củaTổng công ty để chi trả cho người lao động, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn có ý kiến như sau:

- Về chế độ, trình tự thủ tục chitrả và quyết toán tiền hỗ trợ lao động dôi dư cho người lao động, Tổng công tythực hiện theo đúng Phương án sắp xếp lao động và Phương án giải quyết chế độlao động dôi dư của Tổng công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc tạm ứng tiền để thực hiệncác hoạt động của Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chếđộ kế toán tài chính hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp