BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6418/BTC-ĐT
V/v thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện công văn số 3796/VPCP-KTTH ngày 14/5/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắcvề thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới 2013, Bộ Tài chính hướng dẫn nhưsau:

- Các Bộ, ngành, địa phương triểnkhai thực hiện các dự án khởi công mới đã được Thủ tướng Chính phủ giao kếhoạch vốn năm 2013 tại Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012.

- Đối với các dự án chưa phê duyệttổng dự toán, dự toán: đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiệncác thủ tục theo đúng quy định.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cáccơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc, cần phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN; Vụ I;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Lưu VT, Vụ ĐT (220).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh