BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6418/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế lô hàng gỗ XK

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Duy Tuấn.
(Số 32, đường Vũ Bảo, tỉnh Bình Định)

Trả lời công vănsố01.01- 15/CV-HQ ngày 28/5/2015 của Công ty TNHH Duy Tuấn về việc vướng mắc hoànthuế xuất khẩu và số tiền phạt chậm nộp của lô hàng gỗ tròn có nguồn gốc nhậpkhẩu sau đó tái xuất ra nước ngoài quá hạn 365 ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về thuế xuất khẩu

Theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 thì hànghóa nhập khẩunhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ bahoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuấtkhẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt,khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) đượcxét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuấtvà không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để đượcxét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu: Hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuấtvào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu.Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thuthuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xemxét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Tại công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính yêu cầu: “Các Cục Hải quan tỉnh,thành phố không thực hiện hoàn thuế đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhậpkhẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu”.

Trường hợp của Công ty TNHH Duy Tuấn đăng ký tờ khai xuất khẩucho lô hàng gỗ quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu, không đáp ứng điềukiện để được xem xét hoàn thuế theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC Do đó, Công ty TNHH Duy Tuấn không được hoàn lại số tiền thuếxuất khẩu đã nộp.

2. Về thuế GTGT

Kiến nghị của Công ty về việc “toàn bộ lô hàng của Công tyđã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng 10% khi nhập khẩu nhưng khi xuấtkhẩu Công ty phải nộp tiếp khoản thuế xuất khẩu 10%, như vậy, thuế chồng thuế,điều này rất bất hợp lý”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì đốivới hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%.

Căn cứ Điều 14Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanhhàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vàokhông được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩuthực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Như vậy, đối với thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp đầu vào là10% khi xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất 0% thì số thuế GTGT đầu vào doanhnghiệp sẽ được khấu trừ tại cơ quan thuế địa phương nếu đáp ứng các điều kiệnquy định tại Điều16 Thông tư219/2013/TT-BTC.

Do đó, kiến nghị của doanh nghiệp về việc “Toàn bộ lô hàngtrên đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng 10% khi nhập khẩu nhưngkhi xuất khẩu Công ty phải nộp tiếp khoản thuế xuất khẩu 10% là thuế chồng thuế”là không đúng với quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn của BộTài chính.

3. Về kiến nghị của Công ty đối vớicông văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014củaBộTài chính

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 thì hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhậpkhẩu nhưng phải tái xuất được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CPngày 13/8/2010 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lạichủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuếquan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa thựctế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 17 Nghị định 87/2010/NĐ-CP củaChính phủ quy định Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thi hành Nghị định này.

Căn cứ điểm a1khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trường hợpquá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểmtra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể. Như vậy, thẩmquyền xem xét hoàn thuế hay không hoàn thuế đối với các trường hợp quá hạn 365ngày kể từ ngày nhập khẩu là thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính ban hành công vănsố 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 hướng dẫn không thực hiện hoàn thuế đối với mặthàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày kể từ ngàynhập khẩu là hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền của Bộ Tài chính. Liên quan đếnviệc thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014, Bộ Tài chính đã cócông văn số 357/BTC-TCHQ ngày 12/01/2015; số 404/BTC-TCHQ ngày 13/01/2015; số 4056/BTC-TCHQ ngày 30/3/2015 hướngdẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Duy Tuấn được biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái