BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6419/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với nhiên liệu xăng dầu xuất khẩu tại Chi cục Hải quan CK Khánh Bình

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng công trìnhgiao thông 1 - Công ty CP
(Đ/c: Tòa nhà CIENCO1, số 623 La Thành, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0604/TCT-KT-VTTB ngày 26/6/2015 của Tổngcông ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP (Tổng công ty) về đề nghịđược làm thủ tục xuất khẩu xăng dầu nhiên liệu tại Chi cục Hải quan CK KhánhBình - Cục Hải quan tỉnh An Giang để phục vụ thi công công trình xây dựng cầuLong Bình - Chrey Thom tại tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia theo Hợp đồng xâylắp số VC-02 ngày 05/12/2014 giữa Bộ Giao thông công chính Vương quốc Campuchiavới Liên danh Cienco 1 - SOK SOKHA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thì Tổng côngty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP không thuộc đối tượng được làmthủ tục xuất khẩu xăng dầu. Đề nghị Tổng công ty liên hệ với Bộ Công Thương để có ý kiến về việc làm thủ tục xuấtkhẩu nhiên liệu xăng dầu nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh An Giang (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh