BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/BTP-BTTP V/v rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 172/NQ-CP ), ngày 19/02/2021, Bộ Tài chính có Công văn số 1644/BTC-HCSN gửi Bộ Tư pháp về việc đề xuất hướng dẫn Nghị quyết số 172/NQ-CP , theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với các Bộ, địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại hình tổ chức hành nghề công chứng.

Để phối hp với Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 172/NQ-CP nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về chính sách tài chính hiện hành đang áp dụng đối với các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng tại địa phương mình, qua đó đánh giá những mặt được và điểm bất cập, bất hợp lý về chính sách tài chính (thu, chi, nhất là nội dung chi của các Phòng công chứng), báo cáo Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định việc đề xuất.

2. Đề xuất cụ thể chính sách tài chính (thu, chi, trích nộp) cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung đối với Phòng công chứng và Văn phòng công chứng ngoài các quy định đang áp dụng hiện nay. Nội dung đề xuất cần nêu rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết và phải bảo đảm phù hợp với loại hình hoạt động đối với Phòng công chứng, Văn phòng công chứng và pháp luật hiện hành.

Kết quả rà soát, đánh giá và ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) trước ngày 10 tháng 4 năm 2021 để Bộ Tư pháp tổng hp gửi Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

>> Xem thêm:  Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2022 ? Phụ lục hợp đồng có cần công chứng hay không ?

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hi
p hội CCVVN;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu