Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 692/CP-KTTH NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM CHUYỂN
NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH
Đà QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 63/1998/NĐ-CP

Kínhgửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 404/NHNN-QLNH ngày 02 tháng 5 năm 2001về việc Người cư trú là công dân Việt Nam chuyển ngoại tệ ra nước ngoài sử dụngvào các mục đích đã quy định tại Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm1998, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Về nguyên tắc, cho phép Người cư trú là công dân Việt Namcó ngoại tệ gửi tiết kiệm hoặc ngoại tệ tự cất giữ được chuyển tiền ra nướcngoài khi có nhu cầu sử dụng ngoại tệ vào các mục đích theo quy định tại Nghịđịnh số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụthể việc chuyển tiền của Người cư trú là công dân Việt Nam nêu tại điểm 1 trênđây.