CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 642/CP-QHQT
V/v tiếp nhận HTKT thực hiện dự án Hiệu quả năng lượng và Quản lý nhu cầu

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2656 BKH/KTĐN ngày 6 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc tiếp nhận và thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) thực hiện dự án Hiệu quả năng lượng và Quản lý nhu cầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Dự án HTKT thực hiện dự án Hiệu quả năng lượng và Quản lý nhu cầu (DSM/EE) trị giá 6,23 triệu USD, trong đó có Quĩ Môi trường toàn cầu (GEF) viện trợ không hoàn lại uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) 5,5 triệu USD, với nội dung và mục tiêu hoạt động như báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Cho phép Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp nhận và tổ chức thực hiện tốt dự án HTKT nói trên theo ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, đặc biệt là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với phần vốn đối ứng cần thiết để thực hiện dự án của phía Việt Nam, phần vốn đối ứng EVN (210.000 USD) cho phép EVN tính vào chi phí sản xuất kinh doanh; phần vốn đối ứng của Bộ Công nghiệp (tương đương 520.000 USD) do Bộ Công nghiệp cân đối trong ngân sách được cấp hàng năm.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với WB Hiệp định tiếp nhận dự án.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Khoan