THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Triển khai thực hiện dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức Hợp đồng BT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Công văn số 2158/UBND-GT1 ngày 28 tháng 4 năm 2014) về việc triển khai thực hiện dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức Hợp đồng BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Dự án khác (là dự án do Nhà đầu tư thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT) để Nhà đầu tư thực hiện đồng thời với dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức Hợp đồng BT.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện việc giao đất và tính toán, phê duyệt giá trị của Dự án khác theo quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải