BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6421/BTC-TCT
V/v xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn củamột số Cục Thuế và doanh nghiệp hỏi về việc hoàn thuế trong trường hợp sử dụnghóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Căn cứ quy định tại Chương 5 Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ hướng dẫn tại Tiết c, Điểm1.3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều3, Khoản 1(k) Điều 4, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 củaChính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩuhàng hóa, dịch vụ nhưng chưa nắm bắt kịp thời thay đổi quy định tại Thông tư số153/2010/TT-BTC nên vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩuthì:

+ Nếu cơ quan thuế chưa công bốquyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì: doanh nghiệp thựchiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời lập lại hóa đơn xuất khẩu và thực hiệnkê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định.

+ Nếu cơ quan thuế đã công bố quyếtđịnh thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụthể nếu thực tế hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đã thực xuất khẩu, hồ sơ củadoanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đốivới hàng xuất khẩu theo quy định; riêng hóa đơn doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơnGTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn vẫn còn lưu tại quyển. Đồngthời, tại kỳ hoàn thuế doanh nghiệp đã thực hiện hạch toán kế toán doanh thu,chi phí của hàng xuất khẩu trên sổ kế toán, có hợp đồng bán hàng xuất khẩu, tờkhai hải quan, INVOICE, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo quy định thì xemxét để Công ty được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của cáclô hàng xuất khẩu.

Kể từ thời điểm ban hành công vănnày, các đơn vị phải thực hiện sử dụng hóa đơn theo đúng quy định. Đề nghị cácCục Thuế tuyên truyền hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơntheo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, KK2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn