BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6423/BNN-TCCB
V/v Ban hành quy chế khen thưởng thành tích phát hiện tham nhũng

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Thanh tra Bộ

Tại Quyết định số 3573/QĐ-BNN-TTr ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng về việc ban hành Kế hoạch phòng,chống tham nhũng năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đótại điểm 4 mục II của Bản kế hoạch có phân công Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng:"Quyết định ban hành Quy chế về khuyến khích, khen thưởng các cá nhân cóthành tích trong việc phát hiện, cung cấp các thông tin về hành vi tham nhũng"trong quý IV/2010.

Ngày 20/9/2010, Vănphòng Chính phủ có văn bản số 6632/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ như sau: "Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chínhphủ soạn thảo, ban hành Thông tư liên tịch quy định về khen thưởng người cóthành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, pháthiện hành vi chống tham nhũng".

Căn cứ Quyết địnhsố 3573/QĐ-BNN-TTr ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng; Văn bản số 6632/VPCP-TCCVngày 20/9/2010, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Tờ trình và Bộ trưởng đồng ý với kiếnnghị của Vụ Tổ chức cán bộ như sau:

1. Trước mắt, trongkhi chờ Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ ban hành, Bộchưa xây dựng Quy chế về khuyến khích, khen thưởng các cá nhân có thành tích trongviệc phát hiện, cung cấp các thông tin về hành vi tham nhũng mà việc khen thưởngthành tích trong đấu tranh phòng chống tham nhũng được thực hiện theo hình thứckhen thưởng chuyên đề và cơ quan có trách nhiệm tổng hợp trình Bộ xem xét khenthưởng là Thanh tra Bộ.

2. Sau khi Thôngtư liên tịch của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ được ban hành, Bộ sẽ tổ chức thựchiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư đó. Trường hợp cần thiết, Vụ Tổchức cán bộ sẽ phối hợp với Thanh tra Bộ để trình Bộ trưởng ban hành các quy địnhnhằm cụ thể hóa Thông tư liên tịch đó.

(Kèm theo Tờ trìnhBộ trưởng ngày 11/11/2010 của Vụ Tổ chức cán bộ).

Đề nghị thanh traBộ tổng hợp, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Lưu: TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Nam