BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6423/TCHQ-PC
V/v vướng mắc thẩm quyền xử lý

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn 3628/HQHCM-CBLXLđề ngày 21/10/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến xác địnhthẩm quyền xử lý vụ việc vi phạm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiếncủa Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tại nội dung Công văn số 3628/HQHCM-CBLXL ngày21/10/2013 để nghiên cứu hướng dẫn tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết thihành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chínhtrong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP.Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - Ρ.TCT (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải