BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6424/BNN-KTHT
V/v bố trí vốn thực hiện dự án bố trí dân cư thôn Khau Rịa và thôn Khau Đáy, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Thực hiện phiếu chuyểnvăn bản số 1652/PCVB-VPCP ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ kèmtheo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (công văn số 3207/UBND-NN-XV ngày24/9/2010) về việc bố trí vốn thực hiện dự án quy hoạch bố trí ổn định dân cưvùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, vùng nguy cơ thiên tai thôn Khau Rịa vàthôn Khau Đáy, xã Du Già, huyện Yên Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnhHà Giang lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: quy hoạchbố trí ổn định dân cư vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, vùng nguy cơ thiêntai thôn Khau Rịa và thôn Khau Đáy, xã Du Già, huyện Yên Minh thuộc lưu vực cónguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất là cần thiết. Trước mắt, đề nghị Tỉnh huyđộng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Trung ương đã bố trí kế hoạch và bổ sungnăm 2010, ngân sách địa phương kết hợp huy động nguồn vốn hợp pháp khác trênđịa bàn để triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn về người và tài sản do thiêntai gây ra.

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn ghi nhận và sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung kinh phícho Tỉnh khi có điều kiện về nguồn vốn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ; KHĐT, TC;
- Cục Quản lý ĐĐ và PCLB;
- Sở NN&PTNT Hà Giang;
- Lưu: VT, KTHT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc