BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6424/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

Tổng Công ty Đức Giang – CTCP
(59- Đức Giang, Q. Long Biên, thành phố Hà Nội)

Về việc đề nghị được sử dụng tờkhai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu bản sao trong bộ hồ sơ hoàn thuế do đã bị mấtbản lưu người khai hải quan trong bộ hồ sơ hoàn thuế nêu tại công văn số 836/CV-XNK ngày 27/10/2010 của Tổng Công ty Đức Giang – CTCP, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiếnnghị của Tổng Công ty Đức Giang – CTCP về vấn đề nêu tại công văn số 836/CV-XNK nêu trên. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liênquan để trình Bộ Tài chính xử lý thống nhất đối với các trường hợp mất tờ khaixuất khẩu, tờ khai nhập khẩu bản lưu người khai hải quan. Trong khi chưa cóhướng dẫn về việc sử dụng tờ khai sao trong bộ hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, đềnghị Tổng Công ty Đức Giang – CTCP thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tổngcục Hải quan sẽ có công văn trả lời cụ thể khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để TổngCông ty Đức Giang - CTCP được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông