BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số 6426/BTC-TCT
V/v khấu trừ thuế TNCN đối với Chuyển nhượng chứng khoán của các Công ty Quản lý quỹ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

Kínhgửi: Các Công ty Quản lý quỹ thành lập và hoạt động theo quy định của LuậtChứng khoán

Qua phản ánh củamột số Công ty Quản lý quỹ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ thuế thu nhậpcá nhân, kê khai thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đãkhấu trừ đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của các nhà đầu tư uỷ tháclà cá nhân như sau:

1. Về việc khấutrừ thuế TNCN đối với việc chuyển nhượng chứng khoán của nhà đầu tư uỷ thác làcá nhân.

- Tại Điều 27Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Thuế TNCN quy định:

"Điều 27.Khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuếlà việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vàothu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả chi trả thu nhập.

2. Các loại thunhập phải khấu trừ thuế:

d) Thu nhập từchuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán..."

- Tại Khoản 2Điều 17 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định:

"2. Thuếsuất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tínhthuế cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện đúngquy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, xác định được thu nhậptính thuế quy định tại Điều 16 Nghị định này và đăng ký thực hiện với cơ quanThuế từ tháng 12 của năm trước.

Đối với cáctrường hợp khác ngoài trường hợp trên áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyểnnhượng chứng khoán từng lần."

Căn cứ các quyđịnh nêu trên: Các công ty Quản lý quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cánhân 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân uỷ thác quản lý danhmục đầu tư chứng khoán theo bảng phân bổ của Công ty gửi Ngân hàng lưu ký màCông ty mở tài khoản lưu ký.

2. Về việc kêkhai thuế, quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của hoạt động chuyểnnhượng chứng khoán của các Nhà đầu tư uỷ thác là cá nhân.

- Tại khoản 1Điều 29 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

"1. Khaithuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế quy định tạiĐiều 27 Nghị định này như sau:

a) Khai thuếtheo tháng áp dụng đối với thu nhập khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 27Nghị định này; trường hợp tổng số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồngthì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện khai tạm nộp thuế theo quý;

b) Khai thuếnăm:

Tổ chức, cá nhânchi trả thu nhập khai quyết toán thuế năm đối với thu nhập chịu thuế, số thuếđã khấu trừ vá các khoản giảm trừ khác (nếu có)."

Căn cứ vào quyđịnh nêu trên, Công ty Quản lý quỹ có trách nhiệm khai thuế hàng tháng và quyếttoán thuế năm đối với thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ về hoạt động chuyểnnhượng chứng khoán cho nhà đầu tư uỷ thác là cá nhân. Mẫu tờ khai thuế, thờihạn nộp tờ khai thuế, nơi nộp tờ khai thuế theo các văn bản hướng dẫn Luật thuếTNCN, Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chínhthông báo để các công ty Quản lý quỹ biết và thục hiện. Đối với các Công tyQuản lý quỹ chưa thực hiện khấu trừ thuế, kê khai thuế năm 2010; nay thực hiệnkhấu trừ thuế, kê khai quyết toán số thuế đã khấu trừ năm 2010 theo hướng dẫntại công văn này.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn