BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6428/BTC-NSNN
V/v Hỗ trợ kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo Luật Dân quân tự vệ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướngChính phủ về việc hỗ trợ kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo Luật Dânquân tự vệ, Bộ Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sáchtrung ương cho ngân sách địa phương10044 triệu đồng để mua trang phục theo Luật dân quân tự vệ, gồm:

- Kinh phí mua trang phục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ năm thứ 27343 triệuđồng

- Kinh phí mua trang phục dùng chung, trang phục cho chiến sỹ dân quântự vệ mới kết nạp hàng năm là 2701 triệu đồng

Đề nghị Tỉnh thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạcNhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của BộTài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Bộ Tài chính thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh (tp) Lạng Sơn
- KBNN Lạng Sơn
- Kho bạc nhà nước.
- Lưu: VT, Vụ NSNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp