BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 643/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 63 CT/TH&DT ngày 18/1/2007 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về thuế GTGT đối với công trình sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân thông qua các loại quỹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 15, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

"15- Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình" không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hoạt động xây dựng các công trình đê điều, cầu cống, trường học bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương