THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: ký kết biên bản ghi nhớ đa phương của Tổ chức quốc tế các UBCK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 16934/BTC-UBCK ngày 13 tháng 12 năm 2010 và công văn số 4463/BTC-UBCK ngày 05 tháng 4 năm 2011) về việc ký kết biên bản ghi nhớ đa phương với Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) ký Phụ lục B Biên bản ghi nhớ đa phương (MMOU) với Tổ chức Quốc tế của các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO). Trong quá trình thực hiện, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ký Phụ lục A khi có đủ điều kiện.
2. Giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức thực hiện MMOU sau khi ký kết, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg: Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, KTTH, PL; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 21
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng