BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6431/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Intel Products ViệtNam.
(Lô I2, đường D1, Khu công nghệ cao Sài Gòn, Quận 9,TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 09- 0615/TCHQ ngày 29/6/2015 của Công tyTNHH Intel Products Việt Nam (IPV) về vướngmắc khai báo trị giá và phương thức thanhtoán đối với sản phẩm xuất khẩu có trị giábao gồm trị giá sản phẩm nhận chuyển giao (không thanh toán) và trị giá tăng thêm tại ViệtNam (thanh toán bằng hình thức TTR), Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại chỉ tiêu số 2.38 “Phương thức thanh toánmục 2 Phụ lục II đính kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì IPV khai báo phương thức thanh toán là “KC” trên hệ thống VNACCS, đồng thời khai phương thức thanh toán thực tế vào ô “Phần ghichú”.

Tại ô “Phần ghi chú” - hướng dẫn tại chỉ tiêu số 2.57 mục 2Phụ lục II đính kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC IPVghi chú nội dung tổng trị giá sản phẩm nhậnchuyển giao có phương thức thanh toán là “KHONGTT”, giá trị tăng thêm tại Việt Nam có phương thức thanh toán là “TTR”.

Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiệnkhai báo theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Intel Products Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục GSQL (để biết);
- Cục CNTT&TK Hải quan (để biết);
- Cục HQ TP.HCM (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn