BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6431/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Intel Products ViệtNam.(Lô I2, đường D1, Khu công nghệ cao Sài Gòn, Quận 9,TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 09- 0615/TCHQ ngày 29/6/2015 của Công tyTNHHIntel Products Việt Nam (IPV) về vướngmắc khai báo trị giá và phương thứcthanhtoán đối với sản phẩm xuất khẩu có trị giábao gồm trị giá sản phẩm nhậnchuyển giao (không thanh toán) và trị giá tăng thêm tại ViệtNam (thanh toán bằnghình thức TTR), Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại chỉ tiêu số 2.38 “Phương thức thanh toánmục 2 Phụlục II đính kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chínhthì IPV khai báo phương thức thanh toán là “KC” trên hệ thống VNACCS, đồngthời khai phương thức thanh toán thực tế vào ô “Phần ghichú”.

Tại ô “Phần ghi chú” - hướng dẫn tại chỉ tiêu số 2.57 mục 2Phụ lục II đínhkèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC IPVghi chú nội dung tổng trị giá sản phẩmnhậnchuyển giao có phương thức thanh toán là “KHONGTT”, giá trị tăng thêm tạiViệt Nam có phương thức thanh toán là “TTR”.

Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiệnkhai báo theođúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Intel Products Việt Nam biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục GSQL (để biết);
- Cục CNTT&TK Hải quan (để biết);
- Cục HQ TP.HCM (để biết);
- Lưu:VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn