BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6432/TCHQ-TXNK
V/v Vướng mắc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Piaggio ViệtNam
(Tầng 12,tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn không số ngày 01/6/2015 của Công ty TNHHPiaggio Việt Nam phản ánh về việc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu,Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Việcxác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tài liệu, mô tả kỹthuật của hàng hóa thực tế nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tạiPhụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính.

Theotrình bày tại công văn không số ngày 01/6/2015 của Công ty TNHH Piaggio ViệtNam, Công ty nhập khẩu hàng hoá gồm: "bánh răng đồng hồ công tơ mét-Tên tiếng Anh là: speedometer Socket" và "Bạc cách bằng kimloại, đệm cách bằng kim loại- Tên tiếng Anh là: Metalic Spacer " đồngthời gửi kèm mẫu thực tế mặt hàng nhập khẩu và tài liệu, mô tả kỹ thuật liênquan đến hàng hoá nhập khẩu. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan không nhận được tàiliệu kỹ thuật cũng như mẫu thực tế mặt hàng nhập khẩu, vì vậy, Tổng cục Hảiquan không đủ cơ sở trả lời mã số cụ thể đối với từng mặt hàng Công ty kiếnnghị nêu trên. Để có cơ sở xem xét phân loại mã số mặt hàng Công ty kiến nghị,Công ty cần cung cấp tài liệu kỹ thuật, mẫu thực tế nhập khẩu để Tổng cục có cơsở xem xét, xác định mã số cụ thể theo hướng dẫn tại Danh mục hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thôngbáo để Công ty Công ty TNHH Piaggio Việt Nam biết và thực hiện ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang