BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6435/BGDĐT-CTHSSV
V/v yêu cầu báo cáo công tác chỉ đạo và triển khai việc may, mua đồng phục của học sinh năm học 2015 - 2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:Cácsởgiáodụcđàotạo

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chỉ đạo tổ chứcthực hiện việc may, mặc đồng phục cho người học theo quy định của Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 (Thông tư 26); Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 26 theo các nội dung cụ thể sau:

1.Công tác chỉ đạo về việc may, mặc đồng phục năm học 2015 - 2016, kết quả tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục và tổng hợp số liệu báo cáo (gửi kèm theo văn bản sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo về việc này).

2.Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý sai phạm trong việc thực hiện may, mặc đồng phục của các nhà trường.

3.Những đề xuất, kiến nghị và ý kiến khác.

Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp và báo cáo bằng văn bản kèm file mềm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12/2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, chuyên viên Nguyễn Thị Minh Thu, điện thoại: 043.869.4916/ 0983.92.5558; Email: ntmthu@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
-
Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh