VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------
V/v: thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Về việc thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012, vụ Hè Thu năm 2012 vừa qua và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc nghiên cứu, xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo và phương thức mua tạm trữ thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 13 tháng 4 năm 2012, số 232/TB-VPCP ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng