BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6436 TC/VP
V/v đính chính hiệu lực thi hành của văn bản pháp quy

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát ND tối cao;
- Toán án ND tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Bộ Tài chính xin đính chính hiệu lực thi hành của văn bản pháp quy đã ban hành do sơ xuất trong quá trình soạn thảo như sau:

Đoạn đầu, Điều 3 quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, quy định:

“Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003.

Nay đề nghị sửa lại như sau:

“Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ Tài chính xin thông báo để Quý cơ quan biết khi thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã