BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6437/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v Khảo sát thực trạng HS chơi trò chơi trực tuyến.

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cáctỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 2844/VPCP-KGVX ngày 29/4/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc giao BộGiáo dục và Đào tạo khảo sát thực trạng học sinh đánh nhau tại một số địaphương và tác động xấu của trò chơi trực tuyến (games online) đối với học sinh,sinh viên;

Căn cứ Công văn số 230/TB-VPCP ngày 30/8/2010 của Văn phòngChính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tạicuộc họp về hiện trạng quản lý nhà nước đối với trò chơi trực tuyến;

Thực hiện Quyết định số 4420/QĐ-BGDĐT ngày 4/10/2010 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch khảo sát thực trạng tácđộng xấu của trò chơi trực tuyến và xây dựng Chương trình hành động về phòng,chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnhđối với học sinh, sinh viên;

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát thực trạng tác độngxấu của trò chơi trực tuyến đối với học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc.Nội dung cụ thể như sau :

1. Mục đích khảo sát

- Đánh giá thực trạng học sinh, sinh viên tham gia các tròchơi trực tuyến từ đó đề ra các giải pháp ngăn chặn, hạn chế những tác động xấucủa trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với họcsinh, sinh viên.

2. Hình thức khảo sát đối với các trường học phổ thông

- Khảo sát bằng hình thức trả lời phiếu phỏng vấn đối vớihọc sinh phổ thông; Các trường học tổng hợp thông tin từ các phiếu phỏng vấn vàlập báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo; Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợpbáo cáo của các đơn vị trường học và lập báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo(các mẫu phiếu phỏng vấn, mẫu báo cáo, tài liệu hướng dẫn tìm trên mạng tại địachỉ http:// www.moet.gov.vn).

3. Thời gian khảo sát

- Tiến hành phỏng vấn đối với học sinh từ 10/10/2010 đến20/10/2010; Các trường tổng hợp thông tin và lập báo cáo gửi về Sở Giáo dục vàĐào tạo; Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp thông tin và lập báo cáo gửi về BộGiáo dục và Đào tạo trước ngày 25/10/2010.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban,ngành địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành báo cáo gửi về Bộ Giáo dụcvà Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, fax :04.38693942, email : [email protected]).

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đềnghị các đơn vị liên hệ với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơitrẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo (số điện thoại : 04.38693383) để được hướng dẫnthực hiện ./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để B/c);
- UBND các tỉnh,TP; (để p/hợp
- Bộ CA, Bộ TTTT, Bộ VHTTDL; thực hiện)
- Uỷ Ban VHGDTNTNNĐ của QH;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý