TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6438/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đầu tư mở rộng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Swiss Post Solutions
Địa chỉ: Toà Nhà Saigon ICT CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Mã số thuế: 0303212532

Trả lời văn bản 07/2014/FI-CV ngày 16/04/2014 củaCông ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do đầu tư mở rộng, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực từ ngày18/01/2009 và áp dụng cho kỳ tính thuếTNDN từ năm 2009 đến năm 2012):

Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dâychuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trườngsinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽkhông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tưmở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhậptăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyểnsang áp dụng thuế suất 25%.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tínhthuế TNDN từ năm 2014 trở đi)quy định thuế suất thuế TNDN:

“Kể từ ngày 01/01/2014, thuếsuất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trườnghợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

…. ”

Trường hợp Công ty là doanhnghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 596/GP-HCM do Uỷ ban nhân dân TP.HCM cấp ngày 24/02/2002, trong năm 2011 đã đầutư mở rộng thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Cần Thơ hoạt động tronglĩnh vực mã số hoá tài liệu (cùng ngành nghề với Công ty) thì kể từ 01/01/2014phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải áp dụng thuế suấtthuế TNDN 22%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 2;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
2182-16894 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga