BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6438/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. H Chí Minh.

Trả lời công văn số 1468/HQHCM-TXNK ngày 3/6/2015 của Cục Hảiquan TP.H Chí Minh về vướng mắc hoàn thuế giátrị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ghi thông tin hàng hóa trênhóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT: nội dung này, Tổng cục Hải quan đã phảnánh đến Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo doanh nghiệp bán hàng thựchiện theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 72/2014/TT-BTC .

2. Về việc xác định hàng hóa đã qua sử dụng, hàng thật, hàng giả:

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chínhkhông quy định hàng hóa đã mua tại cửahàng bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không được sử dụng trước khihoàn thuế. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP.H Chí Minh thực hiện theo quy định hiện hành.

Để xử lý vướng mắc về hàng thật, hàng giả, Tổng cục Hải quanđã có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuếphải cập nhật thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do cửa hàng lập vàohệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của Tổng cục hảiquan. Đề nghị Cục Hải quan TP.HChí Minh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chống gian lận đối với hoạt độnghoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan TP.HChí Minh và sẽ đưa các nội dung vướngmắc trên vào sửa đổi Thông tư số 72/2014/TT-BTC khi Bộ Tài chính có kế hoạch sửađổi Thông tư này.

3. Về hành khách xuất cảnh đề nghị hoàn thuế nhiều lần trong tháng, trongnăm: Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính không quy địnhgiới hạn số lần khách đi, khách đến và số lần hoàn thuế. Do đó, đề nghị Cục Hảiquan TP.H Chí Minh thực hiện theo quy định hiệnhành. Tuy nhiên, để tránh việc gianlận trong việc hoàn thuế GTGT, ngày 15/7/2015, Tổng cục Hải quan đã có công vănsố 314/TCHQ-TXNK gửi Tổng cục Thuế đề nghị phối hợp trong việc quản lý doanhnghiệp bán hàng, hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT... Do đó, đề nghị CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ để phát hiện và phòng chống cáchành vi lợi dụng việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

4. Về việc triển khai hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nướcngoài và cập nhật “Danh sách các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT” trêntrang thông tin điện tử của ngành thuế: Tại công văn số 314/TCHQ-TXNK nêu trên,Tổng cục Hải quan đã đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo các doanh nghiệp đã đăng kýlà doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT và những doanh nghiệp muốn đăng ký làdoanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT tham gia vào hệ thống quản lý thông tinhoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Thông tưsố 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính); Doanh nghiệp bán hàng hoànthuế GTGT có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên hóađơn kiêm tờ khai hoàn thuế do doanhnghiệp lập vào hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo phương thức điệntử. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Thuế cậpnhật kịp thời “Danh sách các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT” trên trangthông tin điện tử của ngành thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.H Chí Minh biết, thực hiện./.

(Xin gửi kèm bản photocopy công văn số 314/TCHQ-TXNK ngày15/7/2015)


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Tổng cục Thuế (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng