BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/BXD-QLN
V/v: báo cáo về các trường hợp nhà đất đưa vào công tư hợp doanh theo chính sách quản lý nhà đất trước đây

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Theo chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước đây, những trườnghợp đưa nhà đất vào công tư hợp doanh thì được Nhà nước định giá và mỗi năm chủnhà sẽ được trả dần với mức từ 6% đến 8% giá trị tài sản (gọi là tiền định tức đồngniên) cho đến khi được thanh toán hết số tiền này. Hiện nay, nhiều trường hợp đãđược thanh toán hết tiền định tức đồng niên. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợpđến ngày 01/7/2004 (ngày Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội có hiệu lực thi hành) chủ nhà vẫn chưa được thanh toán hoặc đã được thanh toánnhưng chưa nhận hết số tiền này và có đơn đề nghị tiếp tục được thanh toán.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, thốngkê các trường hợp nhà đất thuộc diện nêu trên để báo cáo Chính phủ quyết định hướngxử lý, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện một số côngviệc sau đây:

1. Rà soát, thống kê danh sách các trường hợp nhà đất đưa vàohợp doanh theo các chính sách trước đây (có biểu mẫu kèm theo).

2. Đề xuất phương thức xử lý:

Bộ Xây dựng dự kiến phương thức thanh toán đối với những trườnghợp chưa nhận hết số tiền định tức đồng niên như sau:

- Phương án 1: Quy đổi số tiền chưa nhận đủ trước đây ra thócvà thực hiện thanh toán theo giá thóc hiện nay.

- Phương án 2: Quy đổi ra vàng và thanh toán bằng tiền theo giávàng tại thời điểm thanh toán.

- Phương án 3: áp dụng như trường hợp thanh toán tiền trưng muanhà theo quy định tại Điều 6 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 .

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi báo cáo số liệuvà đề xuất hướng xử lý về Bộ Xây dựng số 37 – Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 15/5/2009(Số Fax: 04.38215208).

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo điệnthoại số: 04.39746478./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam