BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 644/BXD-TTr
V/v: Hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi thực hiện thanh tra chuyên ngành

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 181/CV-XD ngày 18 tháng 3năm 2010 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc đốivới hợp đồng xây dựng trong quá trình thanh tra phát hiện có vi phạm. Sau khinghiên cứu, xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự, bên cạnh việctuân thủ các quy định thuộc chuyên ngành xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tưsố 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, phải đảm bảo không trái vớicác quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp thanh tra phát hiện có sai phạmtrong quá trình thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán côngtrình, dẫn đến việc ký kết hợp đồng xây dựng có giá trị sai tăng so với thựctế, cơ quan thanh tra yêu cầu điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng là phù hợp phápluật. Việc chủ đầu tư và nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng theo hình thức hợpđồng trọn gói, không điều chỉnh giá phải dựa trên căn cứ pháp lý là thiết kếbản vẽ thi công, dự toán đúng và đầy đủ, đã được phê duyệt, phải đảm bảo phùhợp nguyên tắc cơ bản của hợp đồng dân sự là không được trái pháp luật, khôngxâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, mục đích hợp đồng phải dựa trên lợi ích hợppháp của các bên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnhThái Nguyên chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TTr, Vụ QLHĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh