BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6440/BNN-KH
V/v Phối hợp thực hiện quảng bá Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn các tỉnh Bắc Trung bộ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình
- Phòng Văn hoá thông tin TP. Đồng Hới

Thực hiện kếhoạch tổ chức “Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn các tỉnh BắcTrung Bộ” tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ngày 6/12/2010, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 3934/BNN-KH ngày 25/11/2010gửi UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị phối hợp tổ chức một số nội dung liên quan đếnDiễn đàn.

Để đảm bảo việc truyềnthông được rộng rãi đến quần chúng nhân dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Cơ quan sở tại các cấp phối hợp thực hiện các công việc sau:

1. Tạo điều kiệncho Bộ được treo băng rôn trên các tuyến đường trong địa bàn TP Đồng Hới và cáckhu vực lân cận nơi có đoàn đại biểu đi qua.

- Nội dung trên băngrôn được thể hiện qua market đính kèm

- Băng rôn dọcđược treo lắp trên các tuyến đường: Đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Thường Kiệt,đường Quách Xuân Kỳ, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Hữu Nghị, đường Quang Trungnối dài.

- Băng rôn ngangđược treo tại các điểm quy hoạch treo lắp băng rôn trong địa bàn thành phố ĐồngHới.

- Số lượng treo lắp:khoảng 220 băng rôn dọc, ngang

- Thời gian treolắp: thực hiện theo kế hoạch từ ngày 03 tháng 12 năm 2010 đến hết ngày 6 tháng12 năm 2010.

2. Miễn phần lệ phíthực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang)theo Thông tư số 64/2008/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTCngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệphí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Rất mong nhậnđược sự hợp tác chặt chẽ của quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Bình (b/c);
- TT XTĐT tỉnh Quảng Bình (để phối hợp);
- Lưu: VT, KH

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRỬỞNG
Nguyễn Thị Hồng