VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6440/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi đầu tư của Công ty mía đường La Ngà sau khi chuyển thành Công ty cổ phần mía đường La Ngà

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 11149/BTC-TCT ngày 23 tháng 8 năm 2010 về việc ưu đãi đầu tư củaCông ty mía đường La Ngà sau khi chuyển thành Công ty cổ phần mía đường La Ngà,thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghịcủa Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, ĐMDN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng