VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 6440/VPCP-QHQT
V/v: đăng cai tổ chức cuộc họp toàn thể Ủy ban Nghề cá Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 32
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2036/BNN-HTQT ngày 14 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
- Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng cai tổ chức Cuộc họp toàn thể lần thứ 32 của Ủy ban nghề cá Châu Á - Thái Bình Dương (APFIC) tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2012, như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản trên.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để bố trí ngân sách cho Hội nghị trong dự toán ngân sách năm 2012, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP; các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).24
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam