VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: cơ quan đầu mối Chương trình GOPA II
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu,
Điện Biên, Đắk Lắk, Đắk Nông;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5261/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Văn phòng Quốc hội là Cơ quan đầu mối điều hành chung Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính, giai đoạn 2012-2015 do Chính phủ Đan Mạch tài trợ (Chương trình GOPA II), như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Đan Mạch về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, TCCV; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 32
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam