Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 6442/TC /TCT NGÀY 10 THÁNG 07 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU PHỤC VỤ SỬA CHỮA
TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN NEO ĐẬU
TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Bộ Thương mại

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn ngày 04/05/2001 của đại lý Hàng hải Nha Trang về việc thuế đối vớitrang thiết bị kỹ thuật dự phòng, bảo hộ lao động, thiết bị, công cụ thuộctrang bị của tàu như tivi, video, thực phẩm... nhập khẩu phục vụ sửa chữa tàubiển nước ngoài trong thời gian neo đậu tại Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993; số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày22/12/1998 của Bộ Tài chính, thì:

- Đối với hàng nhập khẩu là thiết bị, phụ tùng, trang thiếtbị, công cụ của tàu biển nước ngoài để sửa chữa trong thời gian neo đậu tạicảng biển Việt Nam, sau đó tái xuất khẩu theo tàu thì thực hiện chế độ thuếnhập khẩu theo hướng dẫn tại Công văn số 2351 TC/TCT ngày 09/06/2000 của Bộ Tàichính.

- Đối với hàng nhập khẩu nhưng không tái xuất khẩu theo tàu,tiêu dùng tại Việt Nam thì phải nộp số thuế nhập khẩu và các loại thuế kháctheo quy định của các Luật thuế hiện hành.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp chỉ đạo CụcHải quan các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp thực hiện.