B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6443/BKHĐT-QLĐT
V/v thực hiện cung cấp đăng tảithông tin về đấu thầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
-
Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kim sát Nhân dân Tối cao;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
-
Các Tập đoàn kinh tế, tng công ty 90, 91.

Ngày 11/8/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản s 5186/BKHĐT- QLĐT v việc hướng dẫn thực hiện cung cấp,đăng tải thông tin v đấu thu trong giai đoạn chuyn tiếp (giai đoạn từ ngày 15/8/2014đến ngày Thông tư thaythế Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC có hiệu lực thi hành).

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đu tư và Bộ Tài chính ban hành Thôngtư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tảithông tin về đấu thu và lựa chọn nhà thu qua mạng. Thông tư này có hiệu lựcthi hành k từ ngày 01 tháng 11 năm2015 và thay thế Thông tư liên tịch s20/2010/TTLT-BKH-BTC và Thông tư s 17/2010/TT-BKHĐT.

Đ bảo đảmhiệu lực và thực hiện thống nhất việc cung cp, đăng tải thông tin về đấu thầutheo quy định của Thông tư liên tịchnêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báonhư sau:

1. K từ ngày 01/11/2015, việcđăng tải thôngtin về đấu thầu phải thựchiện theo quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Văn bn s 5186/BKHĐT- QLĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thựchiện cung cấp, đăng tải thông tin về đu thầu trong giai đoạn chuyn tiếp sẽ chấm dứt áp dụng ktừ ngày 01/11/2015.

2. Báo Đấu thầu không thực hiện thu thêm (truy thu) bên mời thầu số tiềnchênh lệch giữa mức thu chi phí theo quy định tại Thông tư liên tịch s07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC vi mức thu chi phí quy định tại Thôngtư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Sở KH&ĐT các tnh, thành phố trựcthuộc TW;
-
Các đơn vị thuộc Bộ;
-
Trung tâm tin học (đ đăng tải trêncổng TTĐT của Bộ KH&ĐT);
-
Lưu VT, Cục QLĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu