BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6445/TCHQ /GSQL
V/v áp mã chậu rửa

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Đoàn công tác tại Cục hải quan Quảng Ninh, hiện này nhiều Chi cục Hải quan xếp mặt hàng chậu rửa bằng thép không gỉ vào các mã khác nhau, cụ thể là qua kiểm tra hồ sơ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện mặt hàng chậu rửa được áp vào mã 7323.93.90, thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 30%. Tuy nhiên, theo Đoàn công tác thì mặt hàng này phải xếp vào mã số 7324.10.00, thuế nhập khẩu ưu đãi là 40%.

Để cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất việc áp mã mặt hàng chậu rửa bằng thép không rỉ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với mặt hàng chậu rửa bằng thép không gỉ, do mặt hàng này mang đặc trưng cơ bản hơn so với nhóm hàng 7323, do đó khi làm thủ tục nhập khẩu đề nghị Chi cục hải quan cửa khẩu nhập áp vào nhòm hàng 7324, thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 40%.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì báo cáo kèm theo ý kiến đề xuất gửi Tổng cục Hải quan có chỉ đạo.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo