B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6 445/TCHQ-PC
V/v phbiến, tuyên truyền Nghị định 20/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan;
- Cục
Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 30/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơsở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hànhchính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2016. Ngày 12/5/2016, Bộ Tư pháp có công văn số 1526/BTP- QLXLVPHC&TDTHPLvề việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định, nội dung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đượcsử dụng chính thức trong quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính và đấutranh phòng, chống vi phạm pháp luật. Cán bộ, công chức hải quan đang thi hànhcông vụ và cơ quan, người có thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính, cưỡngchế thi hành quyết định hành chính của cơ quan Hải quan các cấp đều thuộc đốitượng quy định của Nghị định, có trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận, cập nhậtthông tin về xử lý vi phạm hành chính do mình thực hiện đến hệ thống Cơ sở dữliệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Để triển khai thi hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP đếntoàn thể cán bộ, công chức trong ngành Hải quan thuộc đối tượng điều chỉnh, ápdụng của Nghị định để nắm được tinh thần, nội dung cơ bản của Nghị

1. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dungcơ bản của Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý viphạm hành chính đến lãnh đạo và độingũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị là đối tượng áp dụng của Nghị địnhtrong phạm vi quản lý của mình.

2. Ban Quản lý rủi ro Hải quan rà soát Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, ứng dụngthông tin vi phạm pháp luật của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh,nhập cảnh, quá cảnh; Quy trình cập nhập thông tin vi phạm pháp luật của ngưi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuấtcảnh, nhập cảnh, quá cảnh với các quy định tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP ngày30/3/2016 của Chính phủ và đề xuất phương án triển khai thực hiện cụ thể trongtoàn ngành.

Ban Quản lý rủi ro Hải quan chủ trì, với Cục Quản lý xử lý vi phạmhành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp hình thức, nội dung cungcấp, tiếp nhận thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc giavề xử lý vi phạm hành chính theoquy định tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP đ tận dụng tối đa thông tin hồ sơ vi phạm đã được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống QLVP14.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


- Như trên;Cẩn (để b/c);PTCT Vũ Ngọc Anh (đ b/c);
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái