VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6446/VPCP-KTTH
V/v triển khai Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2011

Kinh gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 83/TTr-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5548/BKHĐT-QLĐT ngày 24 tháng 8 năm 2011), Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 2578/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24 tháng 8 năm 2011), Bộ Công Thương (công văn số 7719/BCT-XNK ngày 19 tháng 8 năm 2011) và Bộ Tư pháp (công văn số 4828/BTP-PLQT ngày 16 tháng 8 năm 2011) về việc đề xuất cơ chế đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên. Bộ Tài chính tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, chỉ định thầu xây dựng hệ thống thông tin để triển khai thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Nguyễn Hữu Vũ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 20.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng