BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6448/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác SCĐK và SCTX trên các tuyến Quốc lộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:


- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Các Sở GTVT được ủy thác quản lý quốc lộ.

Qua một số chuyến công tác kiểm tra hiện trường gần đây của Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ Quản lý bảo trì đường bộ nhận thấy công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ còn một số tồn tại (vídụ: trên Quốc lộ 15, tỉnh Hòa Bình người dân sử dụng trái phép rãnh, lề vào việc tập kết vật liệu xây dựng, gỗ, củi...; khu vực Km457 - đường Hồ Chí Minhmột số vị trí có biểu hiện san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang và đấu nối trực tiếp vào quốc lộ và một số các tồn tại khác). Bên cạnh nguyên nhân do hạn chế về nguồn vốn cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, còn có trách nhiệm của các Cục QLĐB, các Chi cục Quản lý đường bộ và các Sở Giao thông vận tải được ủy thác quốc lộ chưa kịp thời kiểm trađôn đốc phát hiện, xử lý các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, BDTX.

Để khắc phục các nội dung trên, Tổng cục ĐBVN yêucầu:

1. Các Cục QLĐB, Sở GTVT được ủy thác quản lý quốclộ phải tăng cường công tác kiểm tra, đônđốc các nhà thầu từ nay đến cuối năm 2014 thực hiện tốt quản lý hành lang an toàn đường bộ và công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, nhất là các tồn tại đã nêu.

2. Giao Vụ Quản lý bảo trì đường bộ (đối với quốclộ), Cục Quản lý đường bộ cao tốc (đối với đường cao tốc) tăng cường việc kếthợp giữa công tác kiểm tra công tác sửa chữa định kỳ với quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường do Tổng cục ĐBVN quản lý.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam,đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Vụ: ATGT, PC-TTr;
- Lưu: VT, QLBTĐB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện