BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6450/BNN-KHCN
V/v thực hiện kế hoạch xây dựng, chuyển đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo Kế hoạchchuyển đổi, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã giao từ2008-2010, đến nay nhiều đơn vị vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ với số lượng lớn,cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số tiêu chuẩn, quy chuẩn
chưa hoàn thành

Tổng số

2008

2009

2010

1

Cục Trồng trọt

47

33

39

119

2

Cục Bảo vệ thực vật

7

2

19

28

3

Cục Thú y

1

10

13

19

4

Cục Chăn nuôi

4

21

27

52

5

Tổng cục Thủy sản

4

14

18

6

Tổng cục Lâm nghiệp

22

37

3

62

7

Tổng cục Thủy lợi

42

53

95

8

Cục Chế biến Thương mại NLTS&NM

21

37

58

Tổng cộng

81

170

205

456

Bộ yêu cầu cácTổng cục, Cục quản lý chuyên ngành đôn đốc, khẩn trương hoàn thành việc biênsoạn các Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được giao, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơgửi về Bộ (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 10 tháng 12 năm2010 để kịp làm thủ tục thẩm tra và chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ thẩmđịnh theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- TTr. Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng