BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6452/BNN-HTQT
V/v Giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án PACSA2 tại tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: UBND tỉnh Quảng Nam

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn nhận được Công văn số 4098/UBND-KTN ngày 26/11/2010 của UBNDtỉnh Quảng Nam về việc trả lời nội dung Công hàm số 757/2010, ngày 19/11/2010của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị xử lý gấp các yêu cầu của Chínhphủ Nhật Bản đối với dự án PACSA2 (Bản sao Công hàm số 757/2010 được Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chuyển gấp cho UBND tỉnh ngày 22/11/2010).

Căn cứ vào nội dungtrả lời của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 4098/UBND-KTN ngày 26/11/2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiểu rằng việc tiếp tục thực hiện dự ántheo như yêu cầu của phía Nhật Bản là không khả thi tại Tỉnh và như vậy phíaNhật Bản sẽ phải dừng dự án. Khi phải dừng dự án, Phía Nhật Bản yêu cầu phíaViệt Nam đền bù các chi phí dịch vụ tư vấn, nhà thầu và cây giống đã chuẩn bị.Hơn nữa, việc dừng dự án PACSA2 tại tỉnh Quảng Nam không những ảnh hưởng đếncác dự án của Nhật Bản tại Quảng Nam nói riêng mà còn ảnh hưởng đến phần dự ánPACSA2 đang thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi các dự án khác của Nhật Bản tại ViệtNam và đặc biệt là các dự án hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xuất phát từ tìnhhình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho phía Nhật Bảntheo hướng ta phải dừng dự án trước thời hạn do không thực hiện theo đúng thiếtkế ban đầu và không đáp ứng được các yêu cầu của phía Nhật Bản nêu tại các Cônghàm về mặt thời gian để phía Bạn có cơ sở xem xét quyết định.

Đề nghị UBND tỉnhchủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện cácyêu cầu của phía Bạn khi dự án PACSA2 bắt buộc bị dừng trước thời hạn.

Mong nhận được sựhợp tác của Quý UBND tỉnh Quảng Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục LN,
- Lưu VT-HTQT (NAM-8);

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Long