BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6453/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng an ninh nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Công an tỉnh Sơn La

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 135/PH41 -CASL ngày 20/9/2013 của Công an tỉnh Sơn La về việc miễn thuếhàng an ninh nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có đủ cơ sở xem xét miễn thuếnhập khẩu, đề nghị Công an tỉnh Sơn La làm việc với các cơ quan liên quan để bổsung những tài liệu sau:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuếcủa Bộ Công an (trong đó nêu rõ: Hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh thuộc nguồnvốn ngân sách trung ương hoặc địa phương; Số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóanhập khẩu của từng mục thuộc Danh mục do Bộ Công an phê duyệt; Số tiền thuế, tờkhai hải quan; Cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúngmục đích miễn thuế) kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi đối với hàng hóa nhập khẩuchuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng: công văn nộp 01 bản chính,phiếu theo dõi trừ lùi nộp 01 bản chính;

- Giấy phép nhập khẩu 13 chiếc xemô tô 2 bánh Hon da Phan Tom 200cc;

- Các tài liệu khác liên quan đếnlô hàng nhập khẩu đề nghị xét miễn thuế.

Các tài liệu bổ sung gửi về Tổngcục Hải quan (Cục Thuế XNK); Đ/c: Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Q. Cầu Giấy, HàNội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngan tỉnh Sơn La được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng