ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 6456/UBND-ĐTMT
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Các Ban Quản lý trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

Xét đề nghị củaSở Xây dựng tại Công văn số 8715/SXD-QLKTXD ngày 05 tháng 11 năm 2010 về hướngdẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày01 tháng 01 năm 2010.

Ủy ban nhân dânthành phố chỉ đạo như sau:

1. Về áp dụngmức lương tối thiểu mới để lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

a) Chấp thuậnchủ trương cho phép áp dụng một mức lương tối thiểu mới chung là 980.000đồng/tháng cho các vùng nội thành và ngoại thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010,để các chủ đầu tư lập và thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộccác dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2010 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

b) Đồng ý vềnguyên tắc đối với đề xuất của Sở Xây dựng về phương pháp xác định hệ số điềuchỉnh chi phí nhân công (KĐCNC) và việc xác định hệ sốđiều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) theo phương pháptạm xuất (nội suy), đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tại Công văn số 1847/BXD-KTXD ngày 24 tháng 9 năm 2010 về hướng dẫn phương pháp xác định hệ sốđiều chỉnh chi phí máy thi công theo mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 01năm 2010, để các chủ đầu tư có thể áp dụng và triển khai thực hiện ngay việclập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới,không làm chậm trễ và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, thi công côngtrình.

2.Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lươngtối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010: Chấp thuận cho thực hiệnnhư nội dung đã được quy định tại Điều 12 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 15tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

a) Đối với cácdự án đầu tư xây dựng thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhtrước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ vềquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành:

Chủ đầu tư thựchiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chiphí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với nhữngkhối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

b) Đối với cácdự án đầu tư xây dựng thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhtheo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chínhphủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

Chủ đầu tư thựchiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chiphí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với nhữngkhối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010;đồng thời phê duyệt để áp dụng, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số920/BXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2010.

c) Đối với vướngmắc khi tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lươngtối thiểu mới đối với công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán và đãthanh toán, tất toán hoặc công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toánnhưng chưa được thanh toán, tất toán hoặc công trình chưa có quyết định phêduyệt quyết toán: chấp thuận cho tiếp tục vận dụng quy định tại Điều 13 Quyếtđịnh số 67/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phốđể hướng dẫn thực hiện.

2.Tổ chức thực hiện:

a) Giao Sở Xâydựng có văn bản hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtheo mức lương tối thiểu mới (980.000 đồng/tháng) kể từ ngày 01 tháng 01 năm2010 áp dụng chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và xử lý vướng mắc trongquá trình thực hiện.

b) Riêng đốivới các công tác thuộc lĩnh vực dịch vụ công ích, giao Sở Xây dựng chủ trì phốihợp với Sở Giao thông vận tải và các sở - ngành liên quan xem xét việc áp dụngmức lương tối thiểu mới (theo hệ số điều chỉnh KĐCNC, KĐCMTC)để lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, thống nhất đề xuất trình Ủyban nhân dân thành phố để áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th)HL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài