BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 646/BGTVT-KHĐT
V/v: Bổ sung dự án luồng tàu biển vào Sông Hậu qua cửa Trần Đề vào danh mục dự án kêu gọi BOT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được đề xuất phương án luồng tàubiển vào Cần Thơ qua cửa Trần Đề của Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch kiêmTổng thư ký Hội khoa học kỹ thuật biển TP. HCM và dự kiến đưa đề xuất này vàodanh mục dự án kêu gọi đầu tư BOT ngành giao thông, đồng thời sẽ giao Cục Hànghải Việt Nam thực hiện vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án.

Để có cơ sở triển khai, giao Cục Hàng hải Việt Nam khẩntrương chuẩn bị các nội dung theo quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 7 củaNghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ, báo cáo Bộ để thựchiện thủ tục bổ sung dự án Luồng tàu biển vào Sông Hậu qua cửa Trần Đề vào danhmục dự án kêu gọi đầu tư BOT của ngành giao thông theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội KHKT biển TP. HCM;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức