BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/BHXH-CSYT
V/v Hướng dẫn thực hiện TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Ngày 16/02/2016 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 824/BYT-KHTC hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch s 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Trên cơ sở phản ánh của các đơn vị, địa phương về các khó khăn, vướng mc; sau khi thng nht với Bộ Tài chính và Bảo him xã hội Việt Nam, Bộ Y tế ban hành Công văn s 1044/BYT-KHTC ngày 29/2/2016, hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch s 37/2015/TTLT-B YT-BTC.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cu BHXH các đơn vthực hiện theo đúng hưng dn tại các Công văn nêu trên Bộ Y tế, đồng thi nghiêm túc thực hiện chđạo ca Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn s 511/BHXH-CSYT ngày 19/02/2016 về việc chun bị triển khai thc hiện Thông tư liên tịch s37/2015/TTLT-BYT-BTC Lưuý đi với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thanh toán dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo hưng dẫn tại Mục 11 Công văn số 1044/BYT-KHTC: Trường hợp DVKT đã được kết cấu chi phí vào giá ngày giường bệnh hoặc vào giá của DVKT khác (như làm thuốc âm đạo, theo dõi tim thai và cơn co tử cung bng monitor, đo thị lực đơn gin, thử kính loạn th, test HP (urea test, clo test), không có trong Thông tư s 37/2015/TTLT -BYT-BTC thì cơ quan BHXH không thanh toán riêng.

Quá trình triển khai thc hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị BHXH các tnh kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết.

(Gửi kèm theo Công văn này bản sao Công văn s 824/BYT-KHTC và Công văn số 1044/BYT-KHTC ca Bộ Y tế)./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Tổng Giám đc (để b/c);
-
PTNguyễn Minh Thảo;
- Các Ban:
TCKT, KT, DVT, KTNB, TTTT;
-
Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh