BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/BXD-VLXD
V/v bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Ban chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơkhí trọng điểm

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 9 tháng 4 năm 2009 của Côngty CP xây dựng Sông Đà -Jurong về việc xin đăng ký sản phẩm cầu hành khách hàngkhông vào danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Sản phẩm cầu hành khách hàng không là sản phẩm cơ khí được chếtạo trong nước của Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà -Jurong với tỷ lệ nội địa hoátrên 55% về giá trị, chất lượng tương đương các sản phẩm chế tạo tại một số nướctiên tiến như: Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha. Một số sản phẩm đã được lắp đặt tạisân bay Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và đã xuất khẩu sang một số nước: Nhật Bản,Singapore, Sri Lanka và Philippines. Nhu cầu sản phẩm cầu hành khách hàng khôngđể hiện đại hoá các sân bay ở Việt Nam ngày càng tăng và sản phẩm cầu hành kháchhàng không của Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà -Jurong đáp ứng được các tiêu chívề chất lượng, vận hành. Hiện nay, sản phẩm này chưa có trong Danh mục sản phẩmcơ khí trọng điểm quy định tại phụ lục số 01, Quyết định số: 10/2009/QĐ-TTg ngày16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuấtsản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự ánđầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

Để khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp chế tạo và tiêu thụ sảnphẩm chế tạo trong nước, Bộ Xây dựng đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình Sản phẩm cơkhí trọng điểm xem xét, bổ sung sản phẩm cầu hành khách hàng không vào Danh mụcsản phẩm cơ khí trọng điểm để sản phẩm được hưởng các cơ chế hỗ trợ phát triển sảnxuất quy định tại Quyết định số:10/2009/QĐ-TTg (gửi kèm theo văn bản này là vănbản xin đăng ký sản phẩm cầu hành khách hàng không vào danh mục các sản phẩm cơkhí trọng điểm của Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà-Jurong).

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Công ty CPXD Sông Đà -Jurong
- Lư­u VP, KHCN, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Phạm Khánh