BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6461/BNN-VP
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở làm việc tại số 2 Ngọc Hà và số 10-12 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội.

Căncứ Điều 20 Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) ban hành ngày 29/6/2001;
Căn cứ Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/4/2003;
Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-BNN-VP ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn về việc kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy PCCC cơ sở thuộccơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ban chỉ huy PCCC cơ sở thuộc cơ quan Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tụcchỉ đạo triển khai thực hiện Luật PCCC với các nội dung sau:

I. CÁC ĐƠN VỊCHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

1. Ngày23/7/2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 4127/BNN-VP đề nghị ba TổngCục trực thuộc Bộ có trụ sở làm việc tại số 02 Ngọc Hà, số 10-12 Nguyễn CôngHoan và hai đơn vị có trụ sở làm việc tại tòa nhà cao tầng số 16 Thụy Khê, HàNội ban hành quyết định thành lập Ban chỉ huy, Đội PCCC cơ sở thuộc đơn vị vàban hành các văn bản theo quy định của pháp luật về công tác PCCC đồng thời mởlớp tập huấn nghiệp vụ, tập luyện phương án chữa cháy tại trụ sở làm việc. Đếnnay còn hai đơn vị chưa hoàn thành là Tổng Cục Thủy sản và Tổng Cục Lâm nghiệp;đề nghị các đơn vị hoàn thành trước ngày 31/12/2010;

2. Các đơn vịcòn lại, tại số 02 Ngọc Hà và số 10-12 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội mỗi đơn vịquyết định thành lập 01 Đội PCCC cơ sở thuộc đơn vị, chủ động phối hợp với Banchỉ huy PCCC cơ quan Bộ và cơ quan Công an PCCC Thành phố Hà Nội tập huấnnghiệp vụ, tập luyện phương án chữa cháy tại trụ sở làm việc. Thời gian hoànthành trước 31/12/2010.

II. HỒ SƠQUẢN LÝ, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ GỒM

1. Quyết địnhthành lập Ban chỉ huy PCCC cơ sở.

2. Quyết địnhthành lập Đội PCCC cơ sở.

3. Quyết địnhban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy PCCC hoặc Quy chế hoạt động của ĐộiPCCC cơ sở.

4. Quyết địnhban hành nội quy PCCC.

5. Phương ánchữa cháy của đơn vị (phương án chữa cháy được các cấp có thẩm quyền phê duyệt).

6. Kế hoạch dựtrù kinh phí về PCCC.

7. Sổ theo dõicác hoạt động về PCCC.

Các văn bản trênlà bộ hồ sơ tài liệu về công tác PCCC tại các đơn vị cơ sở; yêu cầu đơn vị lậpthành 03 bộ.

Gửi:

- Công an PCCCThành phố Hà Nội 01 bộ.

- Ban chỉ huyPCCC cơ quan Bộ 01 bộ.

- Lưu 01 bộ tạiđơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Chánh VP Bộ;
- Phòng PC66-TC7-BCA;
- Các đ/c trong BCH-PCCC;
- Lưu: VT, QT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCCC
CƠ QUAN BỘ
Phạm Duy Thái