BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6463 TC/TCT
V/v xử lý hoá đơn tiền hoa hồng từ các cơ sở đại lý

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2001

Kính gửi: Côngty liên doanh LEVER Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn đề ngày 04 tháng03 năm 2001 của Công ty liên doanh Lever Việt Nam về việc xử lý hoá đơn tiền hoahồng từ các cơ sở đại lý của Công ty. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3 Mục II Thông tư số 10/2000/TT-BTC ngày01/2/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai nộp thuế GTGT đối với hànghóa của các cơ sở kinh doanh xuất bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụthuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua các đại lý bán đúng giá hưởnghoa hồng đã quy định: “Đơn vị đại lý hoa hồng khi thanh toán tiền hoa hồng, đơnvị đại lý phải xuất hoá đơn cho bên giao đại lý. Nếu đơn vị đại lý là đối tượngtính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì sử dụng hoá đơn GTGT...; nếuđơn vị đại lý là đối tượng tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thìsử dụng hóa đơn bán hàng...”

- Tại điểm 5.2 Mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CPngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị giatăng đã quy định: “Khi thanh toán tiền hoa hồng, cơ sở đại lý phải lập hoá đơnGTGT để thanh toán...”.

- Về vấn đề này Tổng cục Thuế đã có công văn số 3771TCT/NV5 ngày 29 tháng 08 năm 2000, hướng dẫn thực hiện như sau: “Các đại lý bánhàng cho Công ty theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng khi nhận tiền hoahồng phải xuất hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng cho Công ty (kể cả các đại lýnộp thuế theo hình thức khoán được cơ quan thuế bán hoá đơn)”.

- Năm 1999, một số đại lý khi nhận tiền hoa hồngkhông xuất hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng cho Công ty. Nay Công ty lập bảngkê tiền hoa hồng trả cho từng cơ sở đại lý đồng thời yêu cầu cơ sở đại lý lập mộtbiên bản xác nhận số tiền hoa hồng này và đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế đốivới số tiền hoa hồng này thay cho hoá đơn và đề nghị cho phép Công ty được tínhvào chi phí hợp lý hợp lệ năm 1999 đối với khoản tiền hoa hồng không có hoá đơnlà không đúng với quy định và hướng dẫn nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty liên doanh LeverViệt Nam biết và thực hiện đúng quy định của các văn bản pháp luật thuế hiệnhành.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Trọng