BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6465/BNN-KHCN
V/v Chuyển thực hiện nội dung đề tài năm 2010 sang 2011 thuộc Chương trình CNSH NN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: …………………………………………………………..

Căn cứ số 408/CV-VDT-KH ngày17/11/2010 của Viện Di truyền Nông nghiệp về việc xin điều chỉnh thời gian thựchiện một số nội dung năm 2010 sang năm 2011 của đề tài"Nghiên cứu tạogiống bèo tấm mang gen kháng nguyên H5N1 phòng chống bệnh cúm ở gia cầm" doPGS,TS Lê Huy Hàm, Viện Di truyền Nông nghiệp làm chủ trì thuộc "Chươngtrình Trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn đến năm 2020", Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của chủ nhiệmvà cơ quan chủ trì đề tài về việc chuyển thực hiện các nội dung sau sang năm2011:

- Phân tích đánh giá cây chuyển genbằng các phương pháp sinh học phân tử (Phân tích PCR sự có mặt của gen chuyểntrong bèo tấm và phân tích cây chuyển gen bằng phương pháp Suothem).

- Khảo sát khả năng gây đáp ứng miễndịch của các dòng tế bào trình diện kháng nguyên trên gà.

- Thử nghiệm đánh giá khả năng gây đápứng miễn dịch ở gà trong thực tế.

2. Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì cótrách nhiệm điều chỉnh tiến độ thực hiện của đề tài/dự án SXTN, đảm bảo nộidung và các sản phẩm tạo ra của đề tài theo đúng thuyết minh được phê duyệt vàhợp đồng đã ký kết.

3. Cơ quan chủ trì đề tài có tráchnhiệm phối hợp với Vụ Tài chính tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chuyểnkinh phí đề tài, đảm bảo thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh